2015 Scholars

Samantha Spano

Colgate University
Sponsored by: Civis Analytics